Shenzhen Bay Book Mall (competition project) 
深圳書城灣區城項目(競賽項目)
 
 
 
v07
v10
v01
v02
v03
v08
Related projects /